تالار میدوری

نسخه کامل: واژه های گوناگون پارسی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

واژه های گوناگون پارسی

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6

موضوع ها

 1. بررسی واژه های «مَهَستی , مِهَستی , مِهسَتی و مَهسَتی» (0 پاسخ)
 2. بررسی واژه ی «نوش» (0 پاسخ)
 3. بررسی واژه ی «قهرمان - کهرمان» (0 پاسخ)
 4. بررسی واژه های «صوفی , صوفیان , صوفیه و تصوف» (0 پاسخ)
 5. بررسی واژه ها ی «پدر , مادر , عمو , پسر و دختر» (0 پاسخ)
 6. بررسی واژه ی «آدینه» (0 پاسخ)
 7. بررسی واژه های «آناهیتا , آناهیت , آناهید , ناهید , آنیتا» (0 پاسخ)
 8. بررسی واژه های «عیّار , ادییار , ایّار و گروه جوانمردان» (0 پاسخ)
 9. بررسی واژه های «یزد و یزدان» و جمع و مفرد چند واژه ی دیگر (0 پاسخ)
 10. بررسی واژه های «دجله و اروند» (0 پاسخ)
 11. بررسی واژه های «زِیت و زیتون» (0 پاسخ)
 12. بررسی واژه های «بنیاد و بنیان» (0 پاسخ)
 13. بررسی واژه های «جالیز و پالیز» (0 پاسخ)
 14. ریشه ی واژه ی «آغاجاری» (0 پاسخ)
 15. بررسی واژه های «ایلام و عیلام» (0 پاسخ)
 16. بررسی واژه های «قاتق , نانخورش و ترنانه» (0 پاسخ)
 17. بررسی واژه های «دُمبک , تنبک و ضرب» (0 پاسخ)
 18. بررسی واژه های «انتر - عنتر» (0 پاسخ)
 19. ریشه ی واژه ی «اسفراین» (0 پاسخ)
 20. بررسی واژه های «اقلاً , اکثراً , اقلیت , اکثریت , حداقل و حداکثر» (0 پاسخ)
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6
لینک مرجع