تالار میدوری

نسخه کامل: واژه های گوناگون پارسی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

واژه های گوناگون پارسی

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6

موضوع ها

 1. ناهنجاری های «ط» و «ت» در زبان پارسی ( بخش سوم) (0 پاسخ)
 2. ناهنجاری های «ط» و «ت» در زبان پارسی ( بخش دوم) (0 پاسخ)
 3. ناهنجاری های «ط» و «ت» در زبان پارسی ( بخش نخست) (0 پاسخ)
 4. بررسی واژه های «عکس , فرتور , پرتو , فتو» (0 پاسخ)
 5. بررسی واژه ی «صندلی» (0 پاسخ)
 6. ریشه ی واژه ی «سپاهان - اصفهان» (0 پاسخ)
 7. ریشه ی واژه ی «اردبیل» (0 پاسخ)
 8. بررسی واژه های « اکنون , اینک» (0 پاسخ)
 9. ریشه ی واژه ی «تورژ» , «تبریز» (0 پاسخ)
 10. بررسی واژه های «پاس, سپاس, پاسبان, پاسدار و سپاسگزار» (1 پاسخ)
 11. بررسی واژه های «نماز,صلوۃ,صلات» (0 پاسخ)
 12. ریشه ی واژه ی «ارومیه» (0 پاسخ)
 13. بررسی واژه هایی مانند «ماهیانه و سالیانه!!!» (0 پاسخ)
 14. بررسی واژه هایی مانند « آوازه خوان و پیره مرد» (0 پاسخ)
 15. جانشینی درست برای «استعمال دخانیات ممنوع» (0 پاسخ)
 16. بررسی واژه ی « رُستم» (0 پاسخ)
 17. بررسی واژه های «ارمن» یا «ارمنی» یا «ارامنه» (0 پاسخ)
 18. بررسی واژه های «کاش،کاشی،کاشان» (0 پاسخ)
 19. بررسی واژه هایی مانند «دوماً، ناچاراً، تلفناً و ... » (0 پاسخ)
 20. بررسی واژه های «گرام،گرامی،کرام» (0 پاسخ)
صفحه ها: 1 2 3 4 5 6
لینک مرجع