gol
gol

«ابوسعید ابوالخیر»

hardy
گیرم که هزار مصحف از بر داری

با آن چه کنی؟ که نفس کافر داری!

سر را به زمین چه می‌نهی بهر نماز؟

آنرا به زمین بنه که بر سر داری!!

×


تالار میدوری
شما مجاز به دیدن این موضوع نیستید . این موضوع دارای گذر واژه است . برای دیدن و استفاده از این موضوع , نام نویسی کنید و یا وارد شوید .سپس درخواست گذرواژه نمایید .