gol
gol

hardy

دم غنیمت داردنیا یک دم است

هرکه با دم همدم است او آدم است
«تک بیت زیبا»

×


تالار میدوری
موضوع مورد نظر وجود ندارد.