تالار میدوری

نسخه کامل: جانشینی درست برای «استعمال دخانیات ممنوع»
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
جانشینی درست برای «استعمال دخانیات ممنوع»
پرسیده اند: بحای ساخت ‌«استعمال دخانیات ممنوع است‌» چه جانشینی در زبان پارسی داریم .
پاسخ: برخی برآنندکه چون «دُخان‌» معنای «دود» را در زبان تازی می دهد. بهتر است بجای ‌«استعمال دخانیات ممنوع است‌» تنها بگوییم ‌«دود نکنید» یا ‌«دود ندهید!» باید دانست که «دود کرد‌ن» و یا «دود دادن‌» معناهای فراوانی دارد. مانند «ماهی دود دادن» یا ‌«سبیل دود دادن!!» (که کنایه ازرسواکردن یاگوشمالی دادن کسی است) . ازاین گذشته فرهنگستان زبان ایران، جای «دخانیات» ساخت «دودینه‌»را پیشنهاد کرده است.
براین پایه باید نوشت ‌«دودینه بکارنبرید» یا ‌«کشیدن هرگونه دودینه نارواست‌»و یا ‌«هوارا به دود نیالایید‌» و یا ساده تراز همه ‌«دود نکنید» .


picture


شاید در آغاز اندکی دور از اندیشه باشد ولی اگر چند جا بدین گونه نوشته شود و زمانی اندک از آن بگذرد. آنگاه برای همگان آشنا و شناخته شده خواهد شد. بویژه آنکه در زبان انگلیسی نیز «دود نکنید» Don't Smoke ودر زبان تازی نیز «دود نکنید‌» (لاتدخین) ودرزبان فرانسه هم «دود نکنید» ‌«نِپافومه‌» ne pas fume گفته می شود.

برگرفته از کتاب : در ژرفای واژه ها اثر دکتر ناصر انقطاع
لینک مرجع