تالار میدوری

نسخه کامل: اُریگامی
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

اُریگامی

صفحه ها: 1 2 3 4

موضوع ها

 1. هفت مدل گوناگون از قوی کاغذی ( اُریگامی ) (1 پاسخ)
 2. کارت اُریگامیک بُرشی با قلبی در داخل و به همراه پاکت (0 پاسخ)
 3. کتابی آنلاین برای آموزش درست کردن اُریگامی (0 پاسخ)
 4. یک جامدادی زیبا با اُریگامی (0 پاسخ)
 5. درست کردن عنکبوت با اُریگامی (0 پاسخ)
 6. درست کردن دو مدل دستبند (النگو) زیبا (0 پاسخ)
 7. درست کردن سه مدل زیبای انگشتر (0 پاسخ)
 8. آموزش درست کردن یک جعبه ی چهارگوش کم عرض (0 پاسخ)
 9. آموزش درست کردن یک جعبه ی چهارگوش با روبان (0 پاسخ)
 10. آموزش درست کردن یک جعبه ی چهارگوش کیسه ای (0 پاسخ)
 11. آموزش درست کردن یک جعبه ی دو تکه ای مستطیل شکل (0 پاسخ)
 12. آموزش درست کردن یک جعبه ی دو رنگ مستطیل با قلبی روی آن (0 پاسخ)
 13. آموزش درست کردن یک جعبه ی دو رنگ چهارگوش با قلبی روی آن (0 پاسخ)
 14. آموزش درست کردن یک جعبه چهارگوش دردار با قلبی روی آن (0 پاسخ)
 15. آموزش درست کردن یک جعبه چهارگوش دردار (0 پاسخ)
 16. آموزش درست کردن یک پاکت چهارگوش با روبان (0 پاسخ)
 17. آموزش درست کردن سینی شکلات و شیرینی (0 پاسخ)
 18. آموزش درست کردن پاکت با شکل قو در روی پاکت (0 پاسخ)
 19. آموزش درست کردن پاکت به شکل پیراهن (0 پاسخ)
 20. آموزش درست کردن پاکت با سرِ خرگوشی در روی آن (0 پاسخ)
صفحه ها: 1 2 3 4
لینک مرجع