gol
gol

hardy

د‌ل های ما که به هم نزدیک باشن

دیگر چه فرقی می کند

که کجای این جهان باشیم

دور باش اما نزدیک

من از نزدیک بودن‌های دور می‌ترسم
«احمد شاملو»

×

نیازمند رمز ورود است
مدیر سایت برای این تالار رمز ورود قرار داده است به همین دلیل برای دسترسی به این انجمن باید رمز ورود انجمن را وارد کنید.
لطفاً رمز ورود را وارد کنید: