تالار میدوری

نسخه کامل: بررسی واژه های «ارمن» یا «ارمنی» یا «ارامنه»
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بررسی واژه های «ارمن» یا «ارمنی» یا «ارامنه»
«افغان» «افغانی» و یا «افاغنه»
بسیاربسیار دیده و شنیده شده است که همزبانان ماندگار در سرزمین افغانستان را‌ افغا‌نی» می نامند . یا ماندگاران در سرزمین «گرجستان‌» را ‌«گرجی » می گویند« با نگرش به ووشی که دردستورزبان پارسی روا است ، هم «گرجی‌»نادرست است و هم «افغانی» و این دو تیره را باید ‌«گُرج» و ‌«افغان»گفت . دردستور زبان پارسی شیوه ای است که انگیزه ی این سخن را روشن می کند.

بدین گونه که:
هرگاه بخواهندکه زیستگاه هر تیره یا گروه را و یا جایی راکه چیزی در آ ن فراوان است، بر زبان بیاورند و یا بنویسند، یک پسوند «ستان» بدنبال نام آن چیز یا گروه و یا تیره می گذارند .
مانند: گلستان. بوستان. کوهستان. لرستان. کردستان. ارمنستان. دشستان. و ...

بر این پایه، پس از برداشتن این پسوند، دیگرنبایدبندواژه ی « ی» را بجای آن بگذاریم .
‌و باید دوباره همان نام را بی بندواژه ی «ی» بگوییم یا بنویسیم .

مانند :
کردستان که پس از برداشتن «ستان» نام آن تیره ، ‌«کُرد» است نه «کُردی»
لردستان که پس از برداشتن «ستان» نام آن تیره ، ‌«لُر» است نه «لُری»
ارمنستان که پس از برداشتن «ستان» نام آن تیره ، ‌«ارمن» است نه «ارمنی»
تاجیکستان که پس از برداشتن «ستان» نام آن تیره ، ‌«تاجیک» است نه «تاجیکی»همین گونه است:
«بلوچستان . مجارستان . ترکستان . ترکمنستان. قرقیز ستان . قزاقستان . ازبکستان . بلغارستان . افغانستان و ... »که ماندگاران در این سرزمین ها را : «بلوچ . مجار . ترکمن . قرقیز . قزاق . ازبک . بلغار . افغان و ... ‌» می نامند و همان گونه که آ نها را ‌«ترکی . قزاق . ازبکی . بلوچی . و...‌» نمی گویند . ماندگاران در افغانستان و تاجیکستان و ارمنستان را نیز باید. افغان , تاجیک و اَرمن گفت نه افغانی و تاجیکی وارمنی .picture


بی گمان اگر ترانه ای یا آیینی به این تیره ها وابسته بود، آنگاه می توان پسوند وابستگی «ی‌» را بدنبال نام آنان افزود.

بدین گونه:
«این آهنگ ارمنی است‌» یا «این ترانه افغانی است‌» یا «این پوشش , پوشش گُرجی است‌»

در پایان یک نکته را نیز بیفزایم که ‌«افغانی‌» نام واحد پول افغان است . نه نام خود آنان همچنین نام تیره ی آریایی‌ «ارمن» را نه تنها به نادرست‌ «ارمنی‌» می گویندکه این واژه ی غیرتازی را به شیوه ی تازیان جمع شکسته می بندند و ساخت نادرست تر «ارامنه!!‌» را بکار می گیرند و بدبختانه خود «ارمن» ها نیز خود را «ارامنه‌» می گویند . بجای اینکه بگویند: اَرمَنان.

چامه سرایی می گوید:
گفتم زکدام فرقه ای ؟ گفت :
با لهجه ی دلرباش « اَرمَن»
گفتم که بیا , برویش امشب
یک نقطه گذار و باش «ازمَن»!بدبختانه نه تنها «ارمن ها» را«ارامنه‌» می گویندکه «افغان ها» را «افاغنه!» ‌«کُردها» را «اکراد!» «لرها» را «الوار‌» و ‌«ترکمن ها» را نیز«تراکمه!‌» می گویند و روشن نیست این بیماری «تازی پرداز‌ی» کی از سرِ زبان ما، دست برمی دارد.


برگرفته از کتاب : در ژرفای واژه ها اثر دکتر ناصر انقطاع
لینک مرجع