تالار میدوری

نسخه کامل: ایجاد جدول دو ستونی زیبا
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
ایجاد جدول بندی با طرحی زیبا بوسیله مای کد د رمای بی بی

=======================
جدولی با دو ستون و چهار ردیف و بیشتر

=====================

جدول با دو ستون و چهار ردیف و بیشتر
سر عنوان راست
مطالب راست
سر عنوان چپ
مطالب چپ
سر عنوان راست
مطالب راست
سر عنوان چپ
مطالب چپ
سر عنوان راست
مطالب راست
سر عنوان چپ
مطالب چپ
سر عنوان راست
مطالب راست
سر عنوان چپ
مطالب چپ

توجه
متن پیام :
نشر و استفاده از این کُد ها بدون اجازه میدوری جایز نیست .

لینک مرجع