تالار میدوری

نسخه کامل: آموزش نمایش مشخصات مرورگر و سیستم کاربران
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
آموزش نمایش مشخصات مرورگر و سیستم کاربران
آموزشی برای نمایش دادن مشخصات سیستم رایانه و مرورگر مورد استفاده کاربران و بازدید کنندگان برای دوستان میگذارم .

هشدار
متن پیام :
1 : اگر وارد به اینگونه کارها نیستید حتما از کسی که وارد است کمک بگیرید ( توضیحات من کامل است و آزمایش شده و در حال حاضر در سایت خودم کار میکند )
2 : این راه کار فقط برای مدیران است و سایرین ( کاربران و مهمان ها و ....) قادر به دیدن نیستند
آموزش گام به گام :
گام یکم :

فایل functions_browser.php را در پوشه /inc/ آپلود کنید .

گام دوم :
فایلinc/functions_online.php را در ویرایشگر هاست و یا دانلود کرده و سپس با ویرایشگری مناسب باز کنید .
بخش سوم :
درابتدای فایل functions_online.php کد زیر را وارد کنید

کد PHP:
require_once 'functions_browser.php';

گام چهارم :
در فایل functions_online.php نوشته زیر را پیدا کنید

کد PHP:
function build_wol_row($user)
{
  global $mybb, $lang, $templates, $theme, $session; 

و کد زیر را جایگزین کد بالا کنید

کد PHP:
function build_wol_row($user)
{
  global $mybb, $lang, $templates, $theme, $session, $db; 

گام پنجم :

در فایل functions_online.php کد زیر را پیدا کنید

کد PHP:
eval("\$user_ip = \"".$templates->get("online_row_ip")."\";");

و در زیر کد بالا کد زیر را اضافه کنید

کد PHP:
$query = $db->simple_select("sessions", "useragent", "sid='{$user['sid']}'");
	  $user['useragent'] = $db->fetch_field($query, "useragent");
	  if(!empty($user['useragent']))
	  {
		 $browser = getBrowserInfos($user['useragent']);
		 $userAgent = '';
		 if(!empty($browser['name']))
		 {
			 $userAgent = $browser['name'];
			 if(!empty($browser['version']))
				$userAgent .= ' '.$browser['version'];
		 }

		 if(!empty($browser['platform']))
		 {
			 $platform = $browser['platform'];
			 if(!empty($browser['arch']))
				$platform .= ' '.$browser['arch'];

			 if(!empty($browser['distro']))
				$platform .= '/'.$browser['distro'];

			 $userAgent .= (empty($userAgent)) ? $platform : ' ('.$platform.')';
		 }

		 if(empty($userAgent))
			 $userAgent = htmlspecialchars_uni($user['useragent']);
		 
		 $user['useragent'] = '<acronym class ="smalltext browser" style="float: right;" title="'.htmlspecialchars_uni($user['useragent']).'">' . $userAgent . '</acronym>';
	  }

گام ششم :

کد زیر را پیدا کنید

کد PHP:
$user['ip'] = ''; 

و در زیر آن کد زیر را اضافه کنید

کد PHP:
$user['useragent'] = ''; 

و در بخش آخر اینکه فایل بالا را در روت قرار بدهید و بروید به سایت خودتان و کنترل پنل مدیریت , در قالب مورد استفاده خودتان به آدرس زیر بروید
Who's Online Templates ----> online_row
و کد زیر را

کد PHP:
<br>{$user['useragent']}

درست بعد از

کد PHP:
{$user_ip}

اضافه کنید کار تمام است . سه تصویر هم از حالت مدیر و کاربر و مهمان از سایت خودم گذاشتم تا مطلب روشن تر باشد .

امید که مورد استفاده قرار بگیرد .
==================
[attachment=1224][attachment=1225][attachment=1226]
===================
===================
دریافت کد های بالا در فایل متنی
لینک مرجع