تالار میدوری

نسخه کامل: 9 مدل کاغذی از دریانوردهای گوناگون ( بخش یکم )
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
مدل کاغذی از دریانوردهای گوناگون بخش یکم
مدلهایی که برای دانلود گذاشتم شامل پنج مدل رزم ناو و چهار مدل قایق بادبانی هستند . رزم ناوهای کاغذی دقت و حوصله بیشتری برای درست کردن نیاز دارند و قایق ها به نسبت ساده تر هستند .

در فایلهای فشرده دو نوع فایل گذاشتم با فرمت های jpg و pdf .

============================
[تصویر: 4ap544oys3m8ocrcjl0.jpg]
======================
[تصویر: mjx1b5is9kt9ea0u53b.jpg]
[تصویر: p24vqcgnnjmu8hj31zs.gif]
مدل کاغذی Acorazado_Graf_Speed

[تصویر: 8ygir1lm0vwfzb837e.jpg]

قطعه ها و راهنمای درست کردن مدل
=================
مدل کاغذی Aviso_Escolta

[تصویر: g6kfbifpapr6c8pi419.jpg]
قطعه ها و راهنمای درست کردن مدل
======================

مدل کاغذی Crucero_Uruguay

[تصویر: sf11cai7eobpjjtpqk1.jpg]
قطعه ها و راهنمای درست کردن مدل
=================

مدل کاغذی Destructor_Escolta

[تصویر: eivt103kjcjatlz2t.jpg]
قطعه ها و راهنمای درست کردن مدل
=================

مدل کاغذی japan_patrol_boat

[تصویر: cdwdh1fq4lqxk8smy9a.jpg]
قطعه ها و راهنمای درست کردن مدل
لینک مرجع