تالار میدوری

نسخه کامل: رفع نمایش «مکان نامعلوم» در لیست افراد آنلاین
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
رفع نمایش «مکان نامعلوم» در لیست افراد آنلاین

برای رفع مشکل نمایش «مکان نامعلوم» (که در اثر تداخل کاریِ پلاگین ها بوجود می آید) در صفحه ی افراد آنلاین راه کاری برای دوستان قرار میدهم امید که بکار بیاید .
برای این کار به مسیر زیر بروید:
کنترل پنل مدیریت > قالب ها و پوسته > قالب ها > قالب مورد نظر > Who's Online Templates > بخش online
و کدهای زیر را پیش از متغیر {$footer} قرار دهید .

کد Javascript:
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){
    jQuery(jQuery('a:contains("Unknown Location")')).each(function () {
	   jQuery(this).addClass('unknown'); // Just to capitalize the name, found easy with CSS
	   var page = (jQuery(this).attr('href')); // Fetch the link
	   page = page.substr(page.lastIndexOf("/") + 1);
	   page = page.substr(0, page.lastIndexOf('.')) || page;
	   jQuery(this).before('Viewing ').html(page); // Change linked text and prepend text 'Viewing' before it.
    });
});
</script>


کار تمام است . از این پس «مکان نامعلوم» را نخواهید دید .

توجه
متن پیام :
ممکن است باز هم «مکان نامعلوم» دیده شود (بدلیل کار پلاگین هاست ) ولی با این راه کار تعدادشان کمتر خواهد بود . اگر روی «مکان نامعلوم» با اشاره گر(ماوس) بروید و با دیدن لینک آن متوجه کارکرد پلاگین مربوطه خواهید شد .


لینک مرجع