تالار میدوری

نسخه کامل: کادر چشمک زن با استفاده از CSS3
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
کادر چشمک زن با استفاده از CSS3
برای چشمک زن کردن کادر , ترفندی برای دوستان قرار میدهم امید که بکار بیاید . نخست نمونه ی زنده ی زیر را ببینید و در صورت نیاز از کدهای داده شده استفاده کنید . رنگ زمینه و نوشته و کادر را می توانید بدلخواه تغییر دهید .
کد HTML:
<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>
 <title>Untitled</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<style>
@keyframes blink { 50% { border-color: #ff0000; } }
table{
  border: 8px solid #000000 ;
  position: fixed ;
  top: 50% ;
  right: 50% ;
  width: 20em ;
  height: 5em ;
  margin: -2.5em -10em ;
  text-align:center ;
  font-family: monospace ;
  font-size: 25px ;
  font-weight: bold
  color: #ff0000 ;
  background-color: #000000 ;
  animation: blink .5s step-end infinite alternate;
}

body{
  background-color: #000000 ;
  text-align:center ;
  font-family: arcade, monospace ;
  font-size: 15px ;
  font-weight: bold ;
  color: #ff0000 ;

}

</style>
<body>
<table>
<tr><td>کادر چشمک زن </td></tr>
<tr><td>CSS3 با استفاده از </td></tr>
<tr><td>منتشر شده در تالار ميدوری</td></tr>
</table>
</body>

</html>

لینک مرجع