تالار میدوری

نسخه کامل: نمایش تصویرها بصورت معلق و چرخان با CSS3
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
نمایش تصویرها بصورت معلق و چرخان با CSS3
برای نماش دادن تصویرها استفاده از اسلاید شو بسیار مناسب است و این هم یکی از انواع گونگون آن . نخست نمونه زیر را ببینید و در صورت علاقه و بررسی از کدهای داده شده استفاده کنید . روی تصویر کلیک کنید تا شگفت زده شوید .
کد PHP:
<style type="text/css">
.gallery {width:750px; height:750px; margin:0 auto; position:relative; overflow:hidden;}
.gallery input {position:absolute; display:none;}
.container {position: absolute; height:600px; width:400px; left:175px; top:75px;
-webkit-transition: 1.5s ease-in-out;
-moz-transition: 1.5s ease-in-out;
-ms-transition: 1.5s ease-in-out;
-o-transition: 1.5s ease-in-out;
transition: 1.5s ease-in-out;
}
.container div {position:absolute; left:0; top:0; width:400px; height:600px;
-webkit-transition: 1.5s ease-in-out;
-moz-transition: 1.5s ease-in-out;
-ms-transition: 1.5s ease-in-out;
-o-transition: 1.5s ease-in-out;
transition: 1.5s ease-in-out;
}
.container div.lower {border:1px solid #888;
-moz-backface-visibility: hidden;
-webkit-backface-visibility: hidden;
backface-visibility: hidden;
background-size:cover;
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
}
.container div.lower:after {content:""; position:absolute; font:normal 18px/30px georgia, serif; text-align:center;}
.container div.upper {border:1px solid #888;
-moz-backface-visibility: hidden;
-webkit-backface-visibility: hidden;
backface-visibility: hidden;
background-size:cover;
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
}
.container div.upper:after {content:""; position:absolute; font:normal 18px/30px georgia, serif; text-align:center;}
.container label {display:block; width:400px; height:600px; position:absolute; left:0; top:0; display:none; cursor:pointer;}
#p1:checked ~ .container label:nth-of-type(2) {display:block;}
#p1:checked ~ .container div.lower div {background:url(g6.jpg);}
#p1:checked ~ .container div.upper div {background:url(g1.jpg);}
#p1:checked ~ .container div.lower {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
}
#p1:checked ~ .container div.upper {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
}
#p1:checked ~ .container div.upper:after {content:"PIC #1"; left:0; top:600px; width:400px;}
#p1:checked ~ .container div.lower:after {content:"PIC #6"; left:0; top:0; width:600px;
-webkit-transform-origin:left top;
-moz-transform-origin:left top;
-o-transform-origin:left top;
transform-origin:left top;
-webkit-transform: rotateZ(90deg);
-moz-transform: rotateZ(90deg);
transform: rotateZ(90deg);
}
#p2:checked ~ .container {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateZ(-90deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateZ(-90deg);
transform: perspective(1200px) rotateZ(-90deg);
}
#p2:checked ~ .container label:nth-of-type(3) {display:block;}
#p2:checked ~ .container div.lower div {background:url(g2.jpg);}
#p2:checked ~ .container div.upper div {background:url(g1.jpg);}
#p2:checked ~ .container div.lower {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
}
#p2:checked ~ .container div.upper {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(-179.9deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(-179.9deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(-179.9deg);
}
#p2:checked ~ .container div.upper:after {content:"PIC #1"; left:0; top:600px; width:400px;}
#p2:checked ~ .container div.lower:after {content:"PIC #2"; left:0; top:0; width:600px;
-webkit-transform-origin:left top;
-moz-transform-origin:left top;
-o-transform-origin:left top;
transform-origin:left top;
-webkit-transform: rotateZ(90deg);
-moz-transform: rotateZ(90deg);
transform: rotateZ(90deg);
}

#p3:checked ~ .container label:nth-of-type(4) {display:block;}
#p3:checked ~ .container div.lower div {background:url(g2.jpg);}
#p3:checked ~ .container div.upper div {background:url(g3.jpg);}
#p3:checked ~ .container div.lower {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
}
#p3:checked ~ .container div.upper {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
}
#p3:checked ~ .container div.upper:after {content:"PIC #3"; left:0; top:600px; width:400px;}
#p3:checked ~ .container div.lower:after {content:"PIC #2"; left:0; top:0; width:600px;
-webkit-transform-origin:left top;
-moz-transform-origin:left top;
-o-transform-origin:left top;
transform-origin:left top;
-webkit-transform: rotateZ(90deg);
-moz-transform: rotateZ(90deg);
transform: rotateZ(90deg);
}
#p4:checked ~ .container {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateZ(90deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateZ(90deg);
transform: perspective(1200px) rotateZ(90deg);
}
#p4:checked ~ .container label:nth-of-type(5) {display:block;}
#p4:checked ~ .container div.lower div {background:url(g4.jpg);}
#p4:checked ~ .container div.upper div {background:url(g3.jpg);}
#p4:checked ~ .container div.lower {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
}
#p4:checked ~ .container div.upper {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(-179.9deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(-179.9deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(-179.9deg);
}
#p4:checked ~ .container div.upper:after {content:"PIC #3"; left:0; top:600px; width:400px;}
#p4:checked ~ .container div.lower:after {content:"PIC #4"; left:430px; bottom:0; width:600px; white-space:nowrap;
-webkit-transform-origin:left bottom;
-moz-transform-origin:left bottom;
-o-transform-origin:left bottom; 
transform-origin:left bottom;
-webkit-transform: rotateZ(-90deg);
-moz-transform: rotateZ(-90deg);
transform: rotateZ(-90deg);
}
#p5:checked ~ .container label:nth-of-type(6) {display:block;}
#p5:checked ~ .container div.lower div {background:url(g4.jpg);}
#p5:checked ~ .container div.upper div {background:url(g5.jpg);}
#p5:checked ~ .container div.lower {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(180deg);
}
#p5:checked ~ .container div.upper {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(0deg);
}
#p5:checked ~ .container div.upper:after {content:"PIC #5"; left:0; top:600px; width:400px;}
#p5:checked ~ .container div.lower:after {content:"PIC #4"; left:430px; bottom:0; width:600px; white-space:nowrap;
-webkit-transform-origin:left bottom; 
-moz-transform-origin:left bottom;
-o-transform-origin:left bottom;
transform-origin:left bottom; 
-webkit-transform: rotateZ(-90deg);
-moz-transform: rotateZ(-90deg);
transform: rotateZ(-90deg);
}
#p6:checked ~ .container {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateZ(-90deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateZ(-90deg);
transform: perspective(1200px) rotateZ(-90deg);
}
#p6:checked ~ .container label:nth-of-type(1) {display:block;}
#p6:checked ~ .container div.lower div {background:url(g6.jpg);}
#p6:checked ~ .container div.upper div {background:url(g5.jpg);}
#p6:checked ~ .container div.lower {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(360deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(360deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(360deg);
}
#p6:checked ~ .container div.upper {
-moz-transform: perspective(1200px) rotateY(179.9deg);
-webkit-transform: perspective(1200px) rotateY(179.9deg);
transform: perspective(1200px) rotateY(179.9deg);
}
#p6:checked ~ .container div.upper:after {content:"PIC #5"; left:0; top:600px; width:400px;}
#p6:checked ~ .container div.lower:after {content:"PIC #6"; left:0; top:0; width:600px;
-webkit-transform-origin:left top;
-moz-transform-origin:left top;
-o-transform-origin:left top;
transform-origin:left top;
-webkit-transform: rotateZ(90deg);
-moz-transform: rotateZ(90deg);
transform: rotateZ(90deg);
}
</style>
<div class ="gallery">
  <input name="images" id="p1" checked="checked" type="radio">
  <input name="images" id="p2" type="radio">
  <input name="images" id="p3" type="radio">
  <input name="images" id="p4" type="radio">
  <input name="images" id="p5" type="radio">
  <input name="images" id="p6" type="radio">
  <div class ="container">
	  <div class ="lower">
		 <div></div>
	  </div>
	  <div class ="upper">
		 <div></div>
	  </div>
	  <label for="p1"></label>
	  <label for="p2"></label>
	  <label for="p3"></label>
	  <label for="p4"></label>
	  <label for="p5"></label>
	  <label for="p6"></label>
  </div>
</div>

یه سری کد جالب css3 هست لینکش رو میذارم براتون افکت های جالبی هستش
speckyboy.com/page-transition-effects
(18 - December - 2018 24 : 03 PM)حمید رضایی نوشته بوده : [ -> ]یه سری کد جالب css3 هست لینکش رو میذارم براتون افکت های جالبی هستش
speckyboy.com/page-transition-effects
از شما بابت این لینک مفید ممنونم , به مرور استفاده میکنمCool
لینک مرجع