تالار میدوری

نسخه کامل: زبانزدها (ضرب المثل ها)
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.

زبانزدها (ضرب المثل ها)

موضوع ها

  1. زبانزدهای پارسی (0 پاسخ)
لینک مرجع